State of the World
Openings Balans 3e Millennium
Menselijke Kwaliteiten/Resultaat
Menselijke Ondeugden/Gevolgen
  Intelligentie
  Nieuwsgierigheid
  Leren/Onderwijzen
  Logica
  Creativiteit
  Samenwerking
  Sociale aard
  Energie
  Vindingrijkheid
  Volharding
  Wetenschap
  Know-How
  Technologie
  Gebouwen
  Installaties
  Uitrusting
 
  Rijke landen
  Rijke bedrijven
  Rijke individuën
   
 
     
   
GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"

GPS Ideologie

Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie

Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

InkomensPolitiek

InkomstenBelasting

OnderNemen &
VerMogen

De GPS Beweging

LINKS
DOWNLOADS
CONTACT

HOME PAGE

Egoïsme

Machtshonger

Hebzucht

Materialisme

Gebrek aan visie
Exploitatie
van mensen

Oorlog

Uitputting van
Hulpbronnen

Hongersnood
Epidemiën
En ongeveer
behoeftige mensen
5.000.000.000
ANALYSE
Ongeveer 15% van de wereldbevolking, meest levend in de geïndustrialiseerde landen, geniet goede
omstandigheden voor de vervulling van hun materiële levensbehoeften.
Met hun kapitalistisch systeem, profiteren zij wel van de exploitatie van anderen.
Door economisch machtspolitiek, handels barrières, overconsumptie, verspilling, onverschilligheid en
non-solidariteit, zijn ze medeverantwoordelijk voor het grootste deel van de uitputting van de natuurlijke
hulpbronnen, voor de schade aan de ecologie en voor de ellende van miljarden medemensen.
De regeringen van veel onderontwikkelde landen zijn, door hun ideologische en fysieke onderdrukking en
hun corruptie, ook verantwoordelijk voor een groot deel van het lijden van hun landgenoten. Veel leiders
van etnische en religieuze groeperingen delen een soortgelijke verantwoordelijkheid.
CONCLUSIE
De meeste problemen worden veroorzaakt door overmatig egoïsme, resulterend in gebrek aan respect
voor andere mensen, voor hun rechten en hun opvattingen, voor dieren en voor de natuur.
OPLOSSING
De enig mogelijke oplossing is het veranderen van de mentaliteit en het gedrag van heel veel mensen.
Mensen kunnen veranderen als ze zich door een “bewustwordingsschok” realiseren hoe ze nu leven en
hoe ze meer zinvol zouden kunnen leven, niet ten koste van, maar samen mèt anderen.

“Intelligent egoïsme” en  “actieve solidariteit”  moeten de egocentrische
materialistische mentaliteit veranderen zodat de maatschappij verandert in een
Global Partnership Society
de op één na beste maatschappij
Per saldo  ongeveer
welvarende mensen
1.000.000.000