GPS INTRO

State of the World

De "Ideale
Maatschappij"


GPS Ideologie

Het Streven naar
Geluk

GPS Filosofie

GPS Psychologie


Complete Opvoeding

Actieve Solidariteit

Echte Economie

De GPS Beweging


LINKS
DOWNLOADS
CONTACT


HOME PAGE
De GPS Beweging
 
Als je het met de inhoud van deze publicatie grotendeels eens bent, ben je eigenlijk al een Partner. Wordt nu ook: balspeler in plaats van speelbal.

Vorm samen met zo veel mogelijk gelijkgezinden de GPS Beweging, om
positieve veranderingsprocessen in gang te zetten die de economische
tweedeling keren en de solidariteit bevorderen.
Zo kan de Partnerschap maatschappij overal en van onder af worden opgezet.

Want "Verbeter de wereld" idealen, hoe goed ook, kunnen alleen door samenwerkende actieve aanhangers werkelijkheid worden gemaakt.
Die samenwerking vereist persoonlijk contact en overleg, wat alleen mogelijk is in een regionale organisatie. In lokale GPS groepen kunnen Partners intensief actie voeren om de situatie in hun eigen samenleving zo spoedig mogelijk te verbeteren.
Het eerste doel is zo veel mogelijk mensen bekend te maken met de GPS ideologie.
Dan zullen steeds meer potentiële Partners zich aansluiten.

Inkomensplafonering en herverdeling van rijkdom, zowel als consumptie matiging zijn noodzakelijk om ethische, sociale, ecologische en economische redenen.

idealisme op realistische grondslagen
Geen  weldenkend mens kan tevreden zijn met de staat van de wereld en de richting
waarin de maatschappij zich op een aantal terreinen ontwikkelt.
Idealisme is nodig om veranderingen positief te kunnen bijsturen.

De actuele situatie van elk maatschappelijk proces is namelijk te projecteren
ergens op de helling van de berg waarvan de top wordt gevormd door de ideale,
maar erkend onbereikbare, toestand.
Alleen door dit ideaal voor ogen te houden, kunnen de juiste keuzes worden gemaakt,
n.l. om die helling verder te bestijgen in plaats van af te zakken.

Idealisten die aanvaarden dat zowel de grootte van de stappen in de goede richting als
het tempo vaak tegenvalt - maar evengoed volhouden - zijn realistische idealisten; 
zij streven naar het best haalbare in de gegeven omstandigheden.
Elk sociaal, zakelijk en cultureel contact, kan een gelegenheid zijn voor het uitdragen van onze overtuigingen:
Global Partnership Society
de naam is de boodschap en het appèl
benut je radiale bereik voor verbetering
De opvoeding moet worden verbeterd, 
waardoor ook het bereiken van de andere
doelen kansrijker wordt.
Omdat alle mensen van elkaar afhankelijk
zijn en samen moeten werken om in hun
behoeften te voorzien, moet de opbrengst
daarvan eerlijker worden verdeeld.
De economie moet duurzamer worden.
De solidariteit moet groter worden,
nationaal en internationaal